Сподели:

Национална стратегија за развој на информатичко општество и акционен план

Главен предизвик во градењето на Стратегијата е дефинирање на економската,социјалната и на политичката визија на општеството базирано на знаења, преку развој и примена на ИКТ во сите сфери на животот, создавајќи современи и ефикасни сервиси за граѓаните и за бизнис-заедницата.

Национална стратегија за развој на информатичко општество и акционен план

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form