Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Mançevski: Ndryshimet në Ligjin e shërbimeve mediatike, audio dhe audiovizuele do të kontribuojnë në profesionalizimin e Agjencionit

04 prill 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski iu referua promovimit të raportit përfundimtar të punës së Agjencisë së shërbimeve mediatike, audio dhe audiovizuele dhe AKE. Siç theksoi ministri Mançevski, përfshirja e organizatave qytetare

Mançevski: Shteti punon në mënyrë aktive për rritjen e sigurisë kibernetike

02 prill 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, e hapi punëtorinë për “Korniza dhe strategjia nacionale për siguri kibernatike dhe funkionimi nacional i CERT/CSIRT”. Ekpertiza në sigurinë kibernetike është e nevojshme në të gjitha sferat e jetës sonë. Rreziqet nga hapësirat kibernatike po bëhen rreziqe reale për jetën dhe ronën e secilit

Mançevski: MSHIA realiozon projekte të TIK-ut për t’i mbajtur të rinjtë në Maqedoni

30 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjam Mançevski, u drejtua në ngjarjen me rastin e 7 vjetorit të themelimit të Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinjeri kompjuterike. Në ngjarjen u ndanë edhe diploma për studentët më të mirë, të diplomuarit dhe magjistrantët. “Të studiosh në Fakultetin

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Mançevski: Ndryshimet në Ligjin e shërbimeve mediatike, audio dhe audiovizuele do të kontribuojnë në profesionalizimin e Agjencionit

04 prill 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski iu referua promovimit të raportit përfundimtar të punës së Agjencisë së shërbimeve mediatike, audio dhe audiovizuele dhe AKE. Siç theksoi ministri Mançevski, përfshirja e organizatave qytetare

Mançevski: Shteti punon në mënyrë aktive për rritjen e sigurisë kibernetike

02 prill 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, e hapi punëtorinë për “Korniza dhe strategjia nacionale për siguri kibernatike dhe funkionimi nacional i CERT/CSIRT”. Ekpertiza në sigurinë kibernetike është e nevojshme në të gjitha sferat e jetës sonë. Rreziqet nga hapësirat kibernatike po bëhen rreziqe reale për jetën dhe ronën e secilit

Mançevski: MSHIA realiozon projekte të TIK-ut për t’i mbajtur të rinjtë në Maqedoni

30 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjam Mançevski, u drejtua në ngjarjen me rastin e 7 vjetorit të themelimit të Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinjeri kompjuterike. Në ngjarjen u ndanë edhe diploma për studentët më të mirë, të diplomuarit dhe magjistrantët. “Të studiosh në Fakultetin

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë