Shpërndaje:

Takim pune me anëtarët e Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore

Shkup, 19 qershor 2019

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup organizoi takimin e parë të punës me anëtarët e Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore.

Qëllimi i takimit ishte rëndësia e Rrjetit në kontekstin e reformave në administratën publike. Gjithashtu, kishte diskutim të hapur mbi Portalin elektronik, rreth mënyrës së organizimit të Forumit për shkëmbimin e ideve dhe mendimeve në kuadër të Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore, ndryshimet e pritura të Ligjit të nëpunësve administrativ dhe të Ligjit të të punësuarve në sektorin publik, dhe analizë për trajnimet e nevojshme në njësinë e burimeve njerëzore.

Në takim u shkëmbyen mendime, ide dhe mënyra të ndryshme se si mund të organizohet Forumi i rrjetit për udhëheqje me burimet njerëzore, problemet me të cilët ballafaqohen nëpunësit administrativ gjatë punës dhe zbatimin e Ligjeve, si dhe nevojat e tyre për trajnim që do t'u ndihmonte në punën e tyre.

Përkatësisht, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Shkup, organizuan edhe dy takime pune në Ohër dhe në Strumicë.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form