Shpërndaje:

Konkurs publik për zgjedhjen e 6 (gjashtë) anëtarëve-ekspertë të pavarur të Zyrës nacionale për kompetencë broadband (ZNBK)

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form